Email Print

kabitaa<,>rahasya milemishe <'>22she shraabaN<'>

, .
pratham chhabi <">aTograaph<">. <">aTograaph<">er naayak prasenajit. kramasha abhinaye baa`MaalI mane chhaap phelachhen prasenajit. sei abhinetaa prasenajitake aarao ekabaar khu`njate gele dekhate Jete habe shrIjiter natun chhabi <">22she shraabaN<">. sheshher laainaTi prathamei bale phelalaam. keman ei <">22she shraabaN<">? chhabi halo 30she sepTembar. durgaapujaar Thik aage. aar ei pujor marasume chhabiTi ekadam khaape khaap. chhabir galpa pradhaanata sojaa baa`mlaay goyendaa galpa. tabe pheludaa<,> byomakesh<,> kaarao mato`i nay. shudhu balabo er galpa. 80r dashake kalakaataar buke eker par ek ghaTe Jaaoyaa er ghaTanaa rItimato kaa`npan dhariyechhilo. sei naa haoyaa satyi ghaTanaakei e aanalen shrIjit. kalakaataa shaharer buke eker par ek khun hachchhe. taabarh taabarh pulish aphisaar khunike khu`njate ekebaar naajehaal. taao aabaar pratyekaTaa khuner paashe khuni rekhe Jachchhe ekaTi kare baa`mlaa kabitaa. khun hachchhe shaharer gunDaa<,> bhikhaari. kalakaataa pulisher goyendaaraa rahasya unmochan karate rItimato himashim kheye sheshh parJanta sharaNaapanna hay prabIr arthaa`t prasenajiter kaachhe. byaas<,> baakiTaa chhabi dekhe jaanaben. kaaraN aarao balale aasal majaaTaai maaTi haye Jaabe. shrIjit ei chhabite anekaTaa sabyasaachIr bhUmikaay. ekadike Jeman tini galpalekhak o sa`mlaapa lekhaker bhUmikaa saamalechhen temani chitranaaTya parichaalanaao karechhen atyanta nipuNabhaabe. parichaalak shrIjiter kathaay pare aasachhi. prathamei bali sa`mlaap lekhak shrIjiter kathaa. ekaTaa dRishyer ullekh kari sinemaay prabIr taar baarhi base khaachchhen. taake talab karate giyechhe juniyaar pulish aphisaar abhijit arthaa`t paramabrata. abhijitake dekhei prabIrer pratham prashna <">huiski chalabe<">? abhijiter uttar <"> naa maane aami khaai naa<">. Thik taar pare prabIr jij`Naasaa kare <"Bournvita">! pratyekaTi sa`mlaap atyanta ni`nkhutabhaabe saajiyechhen shrIjit. Jadio pulisher charitre bharti ei chhabite <">bokaa<"> naamak gaalaagaalir byabahaar khub beshi. lekhak shrIjiter ei chhabite kRititba aar ekaTi bishhaye<,> tini ei chhabite jIbanaananda<,> binay majumadaar<,> sukumaar raay eba`m maaikel madhusUdan datter kabitaaguloke ni`nkhutabhaabe paribeshan karechhen. ebaar . aTograapher mato ei chhabiteo taa`nr munsiyaanaar prakaash JatheshhTa spashhTa. <">22she shraabaN<">eo tini pramaaN karechhen bhinnadharmI baa`mlaa chhabir jagate er sange tulanaay naa geleo tini Je besh shakta jamite daa`nrhaaben. tabe konao chhabi ni`nkhut hay naa. ei chhabite kichhu kichhu jaayagaa besh dhande phele. Jeman ekajan roj biliti mad kIbhaabe kine paan kare seTaa besh aspashhTa. aabaar ekajan juniyaar pulish aphisaar abhijiter phlyaaT dekhale sahajei mane habe seTaa konao karporeTe kaaj karaa karmIr phlyaaT. kaaraN kalakaataa pulisher goyendaa bibhaage thaakaa konao juniyaar aphisaarer eta bilaasabahul phlyaaT kenaar aarthik xamataa thaake naa. tini Je ghushh kheye barhalok hayechhen taao chhabir kothaao dekhaano hayani. aabaar ei chhabite pratyekaTi charitrer aalaadaa galpa rayechhe. prasenajiter mUl galper sange khaap khaaoyaate giye paramabrata, raaimaa, aabIr sakaler chhabite aalaadaa bhUmikaagulo konaTaai taal melaate paareni. aabaar kabi nibaaraN chakrabartI arthaa`t goutam ghoshher galpaTi khub baastababaadI. ei kabi shudhu taa`nr kabitaa naa chhaapaar du:khei bhoge naa,. baimelaay aagun dhariye deoyaa jelakhaaTaa ek sa`mgraamI kabi. aar er rabIndranaather sange aasal rabIndranaather dbandba darshakaker kaachhe chhabir sheshhe giye parishhkaar habe. sabasheshhe goyendaa galper mukhya aakarshhaN khuni baa aasal doshhI ke taa khu`nje baar karaa. ei prakriyaay shrIjit saphal. chhabir sheshh parJanta Taan Taan uttejanaa basiye raakhabe aasal khunir kho`nje. chhabir aar ekaTi anyatama gurutbapUrNa bishhay abhinay. eba`m ete ei chhabir pratyek abhinetaar praapya 10/10. prasenajit ekhan aar 'posenajit' nei seTaa pramaaN karate perechhen. raaimaa taa`nr sundar chokh tule kathaa balaa chhaarhaao ekajan saa`mbaadik eba`m baa`mlaa miDiyaame parhaa pulisher er charitre JathaaJatha. khub bhaalo sa`mlaap balechhen aar charitre ekaTaa aalaadaa byaktitba enechhen. raaimaar bandhu o sahakarmI aabIrake khub bhaalo laage sbaabhaabik abhinayer janya. <">22she shraabaN<"> er ekajan abhinetaa Jaar naam taa`nr kathaa aalaadaa kare naa balalei nay. tini ekajan sa`mgraamI kabi. aar ei charitre taa`nr cheye bhaalo abhinay keu karate paarato naa balei mane hay. taa`nr kabitaa paaTha ei chhabir ek anyatama aakarshhanIya bishhay. er aage Je maatr ekaTaa chhabite abhinay karechhen seTaa bojhaar konao abakaash raakhenani tini. goyendaa galper opar nirbhar chhabite gaaner prayojanIyataa khub kam. ei chhabir eba`m anupam. taa`nra <">aTograaph<">er par eTi dbitIya chhabi. gaaner kathaa eba`m sur duTo`i khub prasha`msanIya haleo chhabir dRishyaayaNer sange taar melabandhan hayani. kakhanao mane hayechhe eta gaaner konao darakaar chhila naa. sinemaaTi chhaarhaa gaanagulo Jadi emani shonaa Jaay taahale satyi taa asaadhaaraN. 22she shraabaN eman ekaTi chhabi Jaa naa dekhale taar guNamaan nirdhaaraN karaa Jaay naa. aar upasa`mhaare balabo ei chhabi er taalikaay aapaatat shIrshhasthaan daabi kare.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি