Wednesday, 16th Apr, 2014
       
  WEB SITE
 
 

Wednesday, 16th Apr, 2014
              
 
TOP NEWS

Bangla

   
 
3 Se®L Es®a f¡M¡ Ïcm ®lX h¤m
Banglalive
 

Kolkata, Feb 18: L¡N®Sl ®fÔe EÏs®u k¡Ju¡ ®k®aC f¡®l Austria®az Ah¡L qJu¡l j®a¡ OVe¡ a¡C ®a¡! a®h Hh¡l HC Ah¡L Ll¡ OVe¡®LC h¡Ù¹h L®l ®cM¡®m¡ Austrian energy drink Red Bullz NaL¡m Salt LakeHl Techno India®a qm HC fËÏa®k¡N£a¡z

HC fËÏa®k¡N£a¡E National Champion q®m f¤lú¡l f¡Ju¡ k¡®h Austria®a HLV¡ Tripz NaL¡®ml fÏaÑ®k¡N£a¡u 3ÏV Ïhi¡N ÏRmz Ïhi¡NN¤Ïm qm “Longest Distance”, “Maximum Flight Time” Hhw “Aerobatic Flight”z phLÏV®aC fËÏa®k¡N£®cl ÏhQ¡lL®cl p¡j®e ¯aÏl Ll®a q®u®R L¡N®Sl ®fÔez 3ÏV Ïhi¡®NC Su£ Techno IndiaHl R¡œz

Su£l¡ BN¡j£ j¡®pl 21 a¡ÏlM Delhi ®a S¡a£u Ù¹®l ®Mm®a k¡®hz Ïh®nÄl 123ÏV ®c®n Hhw H l¡®SÉl fË¡u 14ÏV L®mS HC fËÏa®k¡N£a¡u AwnNËqZ L®lÏRmz LmL¡a¡ R¡s¡J New Delhi, Mumbai, Bangalore, Pune, Chennai Hhw HyderabadH q®u®R HC fËÏa®k¡N£a¡z

Red Bull Paper Wings CompetitionH ‘Longest Distance’ Ïhi¡®N fËbj Techno IndiaHl R¡œ Shrayam Santraz 'Longest Airtime'H Su£ Debarun Das Hhw 'Longest Airtime'H Su£ 'Aerobatics'H Su£ Saurav Kothariz

 
 
LIBRARY»

Apr 2014

Mar 2014

Feb 2014

Jan 2014

Dec 2013

Nov 2013

 
     
Commnets Type In Banglish For English use (Text)

Preview
 
News Today
Home News News Headline Banglalive News Portal: Bengali News, Latest Bengali News, Online Bengali News
3 Se®L Es®a f¡M¡ Ïcm ®lX h¤m
Banglalive, 18.2.12
240 Views

Kolkata, Feb 18: L¡N®Sl ®fÔe EÏs®u k¡Ju¡ ®k®aC f¡®l Austria®az Ah¡L qJu¡l j®a¡ OVe¡ a¡C ®a¡! a®h Hh¡l HC Ah¡L Ll¡ OVe¡®LC h¡Ù¹h L®l ®cM¡®m¡ Austrian energy drink Red Bullz NaL¡m Salt LakeHl Techno India®a qm HC fËÏa®k¡N£a¡z

HC fËÏa®k¡N£a¡E National Champion q®m f¤lú¡l f¡Ju¡ k¡®h Austria®a HLV¡ Tripz NaL¡®ml fÏaÑ®k¡N£a¡u 3ÏV Ïhi¡N ÏRmz Ïhi¡NN¤Ïm qm “Longest Distance”, “Maximum Flight Time” Hhw “Aerobatic Flight”z phLÏV®aC fËÏa®k¡N£®cl ÏhQ¡lL®cl p¡j®e ¯aÏl Ll®a q®u®R L¡N®Sl ®fÔez 3ÏV Ïhi¡®NC Su£ Techno IndiaHl R¡œz

Su£l¡ BN¡j£ j¡®pl 21 a¡ÏlM Delhi ®a S¡a£u Ù¹®l ®Mm®a k¡®hz Ïh®nÄl 123ÏV ®c®n Hhw H l¡®SÉl fË¡u 14ÏV L®mS HC fËÏa®k¡N£a¡u AwnNËqZ L®lÏRmz LmL¡a¡ R¡s¡J New Delhi, Mumbai, Bangalore, Pune, Chennai Hhw HyderabadH q®u®R HC fËÏa®k¡N£a¡z

Red Bull Paper Wings CompetitionH ‘Longest Distance’ Ïhi¡®N fËbj Techno IndiaHl R¡œ Shrayam Santraz 'Longest Airtime'H Su£ Debarun Das Hhw 'Longest Airtime'H Su£ 'Aerobatics'H Su£ Saurav Kothariz
Videos
Courtesy : Ventunotech